Galeria Krakowska

  • konstrukcja stalowa dachu/fasady
  • rozmiar 200 ton
  • rok realizacji 2005

O Projekcie

Galeria Krakowska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Zbu­do­wa­na i pro­wa­dzo­na przez fir­mę ECE Pro­jekt­ma­na­ge­ment Pol­ska łą­czy tra­dy­cję ze współ­cze­sno­ścią. Po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Kra­ko­wa, w bez­po­śred­nim są­siedz­twie Ryn­ku Głów­ne­go. To kra­kow­ski wy­znacz­nik mo­dy, sty­lu i ele­gan­cji. Dzię­ki świet­ne­mu po­łą­cze­niu z Dwor­cem Głów­nym PKP i au­to­bu­so­wym, z li­nią ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce oraz naj­więk­sze­mu w cen­trum par­kin­go­wi jest tu­ry­stycz­ną bra­mą mia­sta. No­wo­cze­sna ar­chi­tek­tu­ra eks­po­nu­je uro­dę za­byt­ko­wych bu­dyn­ków wo­kół pla­cu Ja­na No­wa­ka­-Je­zio­rań­skie­go.

Od­dzia­ły­wa­nie Ga­le­rii Kra­kow­skiej obej­mu­je po­nad 1,3 mln. miesz­kań­ców woj. ma­ło­pol­skie­go. Łącz­na po­wierzch­nia 270 punk­tów han­dlo­wych po­ło­żo­nych na 3 po­zio­mach wy­no­si 60 000 m2, a tak­że 4 500 m2 po­wierzch­ni biu­ro­wych

www.galeriakrakowska.pl

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij